Executive Committee 2024-26

Rudra Thapa

Rudra Thapa

President

Gulmi Jilla Samaj UK Tel:07490202021 Email:president@gulmisamajuk.com

Manju Kharel Bhandari

Manju Kharel Bhandari

Vice-President

Gulmi Jilla Samaj UK Tel: 07792342583 Email:manjukharel1025@gmail.com

Mukunda Hari Kharal

Mukunda Hari Kharal

Vice-President

Gulmi Jilla Samaj UK Tel:07450204888 Email:chef_kharal@yahoo.com

Maha Lal Ghimire

Maha Lal Ghimire

General Secretary

Gulmi Jilla Samaj UK Tel:+447479608218 Email:generalsecratry@gulmijillasamjuk.com

Radha Kharel

Radha Kharel

Secretary

Gulmi Jilla Samaj UK Tel:07447450376 Email:radhakharel15@gmail.com

Tej Prasad Ranamagar

Tej Prasad Ranamagar

Treasurer

Gulmi Jilla Samaj UK Tel:07584046146 Email:tejranamagar@hotmail.com

Kapur Shrestha

Kapur Shrestha

Executive Member

Gulmi Jilla Samaj UK Tel:07403017562 Email:kapur_shrestha2002@yahoo.com

Suresh KC

Suresh KC

Excecutive Member

Gulmi Jilla Samaj UK Tel:07429084840 Email:kcsuresh12@yahoo.com